phoca_thumb_m_2

Galeria - Siedliszcze stare fotografie

mkidn_01_cmyk 

mak_plus200 

Konkurs plastyczny
niedziela, 24 marca 2013 12:38

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym dla dzieci 3-6 lat „Najpiękniejsza chwila z Mamą i Tatą”.

Szczegóły w regulaminie.

konkurs_plastyczny

Konkurs plastyczny dla dzieci 3-6 lat

Najpiękniejsza chwila z Mamą i Tatą”

Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu zaprasza do udziału w gminnym konkursie plastycznym wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat.

Cele konkursu:

 • Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej u dzieci.

 • Popularyzacja wśród dzieci różnorodnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi.

 • Podkreślenie roli wspólnego spędzania czasu.

 • Promowanie aktywnego rodzicielstwa

Zadanie dla uczestników konkursu:

Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne przygotowanie prac plastycznych, które będą artystyczną wypowiedzią na wyżej określony temat. Prace te powinny być opowieścią o najprzyjemniejszych chwilach spędzonych z rodzicem (rodzicami).

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu.

 2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w trzech grupach wiekowych:

 • I- 3- latki

 • II- 4- latki,

 • III- 5-6- latki.

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej zgodnej z tematem konkursu:

 • wykonanej indywidualnie przez dziecko na papierze (typu brystol) formatu A4 techniką dowolną (praca płaska),

 • zawierającej na odwrocie metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, pełny adres przedszkola lub miejsca zamieszkania oraz nr telefonu, e-mail, imię i nazwisko nauczyciela pod którego kierunkiem praca została wykonana.

 1. Jeden twórca może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę wykonaną samodzielnie

 2. Prace należy przesyłać/składać w terminie do 15 maja 2013 r.(decyduje data stempla pocztowego), na adres:

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Szpitalna 15A

22-130 Siedliszcze

z dopiskiem: KONKURS „Najpiękniejsza chwila z Mamą i Tatą”

 1. Prace dostarczone po terminie wyznaczonym regulaminem nie będą brały udziału w konkursie.

 2. Niezależne Jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac do dnia 21.05. 2013r.

Kryteria oceny:

 • pomysłowość i oryginalność pracy,

 • walory artystyczne,

 • samodzielność wykonania,

 • estetyka wykonania.

 1. Autorzy najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej otrzymają dyplomy i nagrody za zajęcie I, II i III miejsca. Organizator przewiduje ewentualne wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.

 2. Oficjalne ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 24.05.2013 r. podczas Uroczystości z okazji Dnia Mamy, który odbędzie się tego dnia w Domu Kultury przy ul. Aleksandra Bałasza 10.

 3. Lista laureatów nagrodzonych w konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury www.gok.siedliszcze.pl.

 4. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu oraz jego przedstawicieli ustawowych wszystkich warunków niniejszego regulaminu, a także jest potwierdzeniem wyrażenia przez nich zgody na:

 • publiczne, nieodpłatne eksponowanie pracy dziecka opatrzonej następującymi danymi osobowymi: imię i nazwisko dziecka, wiek, dane placówki przedszkolnej, imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego (także w Internecie, prasie);

 • przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych każdego uczestnika konkursu w oparciu o wyrażoną zgodę, w tym imienia i nazwiska dziecka, roku urodzenia, danych placówki przedszkolnej, imienia i nazwiska nauczyciela przygotowującego dziecko w celach związanych z organizacją konkursu;

Administratorem danych przetwarzanych w celu organizacji konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie